Algemene Voorwaarden Opdrachtgever | ABC Werken

De heer E. Tokmak handelend onder de naam ABC Werken (hierna: ABC Werken) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81798865 en is gevestigd aan Waldorpstraat 17, 2521 CA ‘s Gravenhage.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2. Aanbod: ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door ABC Werken. 

3. Arbeidskracht: de natuurlijke persoon niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Diensten: de Diensten die ABC Werken aanbiedt betreft: Werving en selectie c.q. arbeidsbemiddeling.

5. Dienstverlening aan huis: de overeenkomst op grond waarvan Kandidaat een overeenkomst aangaat met een particulier ten behoeve van huishoudelijke werkzaamheden in en om het huis van de betreffende particulier.

6. Kandidaat: de Arbeidskracht die op de website van ABC Werken staat, en door ABC Werken wordt voorgesteld, ten behoeve van het aangaan van een overeenkomst tussen Kandidaat en Opdrachtgever.

7. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf of de Particulier (zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel) die ABC Werken heeft aangesteld en/of projecten aan ABC Werken heeft verleend voor Diensten die door ABC Werken worden uitgevoerd.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en ABC Werken, alsmede voorstellen van ABC Werken voor Diensten die door ABC Werken aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door ABC Werken.

9. Werving en selectie: Diensten ten behoeve van Opdrachtgever inhoudende het behulpzaam zijn bij het zoeken van Kandidaten waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht wordt beoogd tussen Opdrachtgever en de Kandidaat.

10. ABC Werken: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van ABC Werken, elke Overeenkomst tussen ABC Werken en Opdrachtgever en op elke Dienst die door ABC Werken wordt aangeboden.

2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ABC Werken aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met ABC Werken is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. Indien en voor zover er een overeenkomst tot stand komt tussen Opdrachtgever en een Particulier, dienen beide partijen zich te houden aan de voorwaarden gesteld door de wetgever. De Kandidaten die aangemeld zijn, zijn op geen enkele wijze in enige dienstbetrekking bij ABC Werken. ABC Werken brengt slechts vraag en aanbod bij elkaar.

Artikel 3 - Het Aanbod 

1. Ieder Aanbod van ABC Werken is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Ieder Aanbod is in beginsel geldig tot 31 december van het huidige jaar, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen ten gevolge van wet- en regelgeving. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Indien er sprake is van wijzigingen, zal dit vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

3. ABC Werken is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft ABC Werken het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor ABC Werken gegronde reden te weigeren.

4. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

6. Eventuele opgenomen termijnen in het Aanbod van ABC Werken zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht ABC Werken niet tot oplevering van een deel van de in het Aanbod begrepen Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van ABC Werken heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (in gescand of origineel) aan ABC Werken te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. ABC Werken heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

3. ABC Werken is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke overeenkomst die met ABC Werken wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met ABC Werken is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de Overeenkomst is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die ABC Werken van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als ABC Werken kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij verzuimt haar verplichtingen alsnog correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover ABC Werken ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. De Overeenkomst is tussentijds opzegbaar tegen het einde van de maand. De opzegtermijn bedraagt één maand.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van ABC Werken tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van ABC Werken is hierbij leidend, tenzij anders overeengekomen.

6. Zowel Opdrachtgever als ABC Werken kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is ABC Werken nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

1. ABC Werken zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. ABC Werken staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan ABC Werken de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door ABC Werken aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. ABC Werken heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.  ABC Werken verplicht zich tot het werven en selecteren van adequate Kandidaten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever geplaatste opdracht c.q. aanvraag. Bij het aandragen van Kandidaten stelt ABC Werken de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar voorgestelde Kandidaten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is ABC Werken niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor ABC Werken, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. ABC Werken is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt ABC Werken Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is ABC Werken aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door ABC Werken of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft ABC Werken recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door ABC Werken verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de dienstverlening en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat ABC Werken niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. ABC Werken is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is ABC Werken verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door ABC Werken voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. ABC Werken kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is ABC Werken gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan ABC Werken.

4. Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst dient Opdrachtgever alle relevante informatie te verstrekken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de functiegroep, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden, en de beoogde looptijd van de opdracht en overige kostenvergoedingen en toeslagen indien daarom verzocht wordt. 

5. ABC Werken verricht haar Diensten altijd in het kader van een inspanningsverbintenis en verplicht zich in te spannen om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever uitgevraagde Diensten adequate Kandidaten te werven en selecteren. Bij de bemiddeling en/of selectie van Kandidaten stelt ABC Werken de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar geselecteerde en/of bemiddelde Kandidaten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen. ABC Werken is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst door een Kandidaat bij Opdrachtgever zijnde een bedrijf of een Particulier.

6. Opdrachtgever dient zelf een overeenkomst te sluiten met een Kandidaat, welke wordt uitgevoerd onder de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en de Kandidaat. Nimmer is er sprake van een uitzend- en/of detachering constructie. Een kandidaat zal op basis van een arbeidsovereenkomst werken bij een bedrijf of op basis van de Dienstverlening aan huis werken bij een Particulier.

8. In aanvulling op de algemene verplichtingen van Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever in het kader van de Werving en selectie de verplichting om een duidelijk profiel te verstrekken van de door Opdrachtgever gewenste Kandidaat met vermelding van benodigde diploma’s en ervaring, alsmede alle gegevens benodigd voor de bepaling van de verschuldigde vergoeding (zoals nader bepaald in artikel 24 van deze aanvullende algemene voorwaarden) en de startdatum van de door ABC Werken geselecteerde Kandidaat. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat ABC Werken niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende Diensten te realiseren dan wel niet in staat is de verschuldigde vergoeding exact vast te stellen. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens van door ABC Werken voorgestelde Kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABC Werken aan derden bekend te maken. Indien Opdrachtgever geen arbeidsovereenkomst of Kandidaat anderszins te werk stelt, dient Opdrachtgever deze gegevens terstond te vernietigen. 

10. Zowel Opdrachtgever als de betreffende Kandidaat heeft zelf de verplichting om op basis van de toepasselijke wet- en regelving de juiste belastingen af te dragen 

Artikel 8 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot de gewenste Dienst van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. ABC Werken is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van ABC Werken, ABC Werken een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 9 - Prijzen en betaling

1. Opdrachtgever is aan ABC Werken de overeengekomen vergoeding verschuldigd wanneer de Kandidaat een rechtstreekse arbeidsovereenkomst aangaat met Opdrachtgever. 

2. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

3. ABC Werken voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. Het tarief is gebaseerd op een nader vast te stellen percentage van het all-in bruto jaarsalaris op basis van een fulltime dienstverband van de betreffende Kandidaat, zoals dat na indiensttreding van de Kandidaat zal gelden. Onder het bruto jaarsalaris worden eveneens verstaan de daarbij behorende maximaal haalbare provisie en bonussen, alsmede het vakantiegeld en 13e, 14e en/of 15e maand, garantiecommissie, de fiscale bijtelling van een eventuele leaseauto of andere ter beschikking gestelde zaken, vaste periodieke gratificaties en winstuitkeringen (ervan uitgaande dat de doelstelling volledig zijn behaald).  

4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door ABC Werken ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. ABC Werken is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9. Indien sprake is van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving, en deze wijzigingen tot extra kosten leidt voor ABC Werken, worden deze kosten doorberekend aan Opdrachtgever, ook indien deze wijzigingen zich tijdens de Overeenkomst met Opdrachtgever voordoen.

10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 30 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van ABC Werken. 

11. Zodra tussen Opdrachtgever zijnde een Bedrijf en de door ABC Werken voorgestelde Kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt is Opdrachtgever gebonden aan de door ABC Werken berekende kosten conform de offerte. Facturatie vindt plaats op het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Kandidaat is getekend. Opdrachtgever is verplicht ABC Werken terstond een kopie en overige gevraagde bewijsstukken van de overeengekomen arbeidsrelatie toe te sturen. Indien wordt verzuimd de arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen en/of tijdig toe te sturen, vindt facturatie plaats in de eerste week van de tewerkstelling van de voorgestelde Kandidaat.

12. Indien en voor zover een Kandidaat de arbeidsovereenkomst eerder beëindigt dan de overeengekomen einddatum van de arbeidsovereenkomst (in geval van een tijdelijk arbeidscontract), heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever heeft evenmin recht op restitutie van reeds betaalde gelden indien de tussen Opdrachtgever en Kandidaat overeengekomen arbeidsrelatie c.q. arbeidsovereenkomst tussentijds wordt beëindigd door oorzaken die te maken hebben met een verandering van de functie-inhoud, reorganisaties, fusies en/of overnames, het vertrek van een direct leidinggevende, surseance van betaling of faillissement of anderszins ontoereikende kredietwaardigheid zijdens Opdrachtgever

13. Reclamaties tegen de hoogte van de factuur dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk door ABC Werken ontvangen te zijn. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

14. In geval van (onvrijwillige) liquidatie, insolventie, faillissement of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal ABC Werken zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien ABC Werken meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. ABC Werken gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal ABC Werken de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van ABC Werken verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever ABC Werken tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien ABC Werken op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

1. ABC Werken heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor ABC Werken gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. ABC Werken is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. ABC Werken is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om ABC Werken te vergoeden voor elk financieel verlies dat ABC Werken lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 13 - Overmacht

1. ABC Werken is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van ABC Werken wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van ABC Werken, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan ABC Werken zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van ABC Werken of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van ABC Werken buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. ABC Werken is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke ontbinding.

Artikel 14 - Beperking van aansprakelijkheid

1. In geen geval is ABC Werken aansprakelijk indien de door haar geselecteerde Kandidaten niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van ABC Werken, is ABC Werken uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever ABC Werken binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en ABC Werken deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat ABC Werken in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door ABC Werken leidt tot aansprakelijkheid van ABC Werken, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens ABC Werken. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

4. In elk geval is de aansprakelijkheid van ABC Werken beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd. 

5. ABC Werken sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. ABC Werken is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

6. ABC Werken is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de door haar voorgestelde Kandidaten bij Opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de beslissing om met een door ABC Werken voorgestelde Kandidaat een overeenkomst aan te gaan alsmede voor de inhoud en uitvoering van de betreffende overeenkomst. 

7. ABC Werken is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen Opdrachtgever en ABC Werken voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Kandidaat te selecteren, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke arbeidsovereenkomst met een Kandidaat.

8. Opdrachtgever vrijwaart ABC Werken voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door ABC Werken geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de Dienst van ABC Werken.

9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is ABC Werken nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in ABC Werken haar eigen advies.

10. ABC Werken staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens ABC Werken verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van ABC Werken vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij ABC Werken binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van ABC Werken. 

Artikel 15 - Geheimhouding

1. ABC Werken en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht/Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan ABC Werken bekend gemaakt is en/of op andere wijze door ABC Werken is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door ABC Werken opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze(n) en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht ABC Werken steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien ABC Werken op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en ABC Werken zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is ABC Werken niet gehouden tot enige schadevergoeding en heeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Opdrachtgever aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van ABC Werken vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal ABC Werken vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van ABC Werken is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen ABC Werken en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

6. Bij overtreding van deze bepaling, wordt Opdrachtgever bestraft met een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- euro en een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan ABC Werken verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan ABC Werken zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart ABC Werken van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart ABC Werken voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtgever vrijwaart ABC Werken voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan ABC Werken verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtgever vrijwaart ABC Werken tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de geselecteerde Kandidaten. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de door ABC Werken geselecteerde Kandidaten over eventuele benodigde verzekeringen door zowel Opdrachtgever zelf als de betreffende Kandidaat.

Artikel 17 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van ABC Werken of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via ercan_tokmak@live.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil ABC Werken de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. ABC Werken zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 18 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen ABC Werken en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. ABC Werken heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen ABC Werken en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. 

Den Haag, 27 mei 2021